Elk jaar komen christenen van verschillende kerken wereldwijd samen om te bidden voor de eenheid van de kerk. Sinds 1908 wordt deze oecumenische bidweek gehouden van 18 tot 25 januari. Het thema voor de bidweek werd dit jaar ontleend aan Lucas 10:25-37. In de parabel van de barmhartige Samaritaan worden we herinnerd aan het grote gebod dat Jezus aan zijn leerlingen gegeven heeft: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.

Als christenen zijn we geroepen om Jezus na te volgen en medeleven te betonen aan mensen in nood ongeacht hun achtergrond, cultuur of religie; om te handelen zoals de Samaritaan in deze parabel. Jezus vertelt deze parabel naar aanleiding van een gesprek met een wetgeleerde. De context van de parabel is dus dialoog. En dat is ook precies de weg van de oecumene: in gesprek blijven met elkaar, samen de weg gaan van de navolging van Christus.

Burkina Faso

Het materiaal voor deze bidweek werd voorbereid door christenen uit Burkina Faso. Met hulp van de gemeenschap van Chemin Neuf werkten broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties samen om het materiaal voor deze bidweek samen te stellen. En dat alleen al is bijzonder

want Burkina Faso maakt momenteel een ernstige veiligheidscrisis door die alle gemeenschappen treft. Het land kent 21 miljoen inwoners, met ruim 64 verschillende etnische groepen: 64% van de bevolking is moslim, 26% is christen (waarvan 20% katholiek en 6% protestants) en 9% hangt traditionele Afrikaanse religies aan. In 2016 werden er drie grote aanslagen gepleegd in de hoofdstad Ouagadougou. Sindsdien is de sociale cohesie dramatisch verslechterd. Het land lijdt onder terroristische aanslagen door Jihadistische groepen, wetteloosheid en mensenhandel. Dit heeft geleid tot meer dan 3000 doden en bijna 2 miljoen ontheemden. Scholen, gezondheidscentra en gemeenschapshuizen zijn gesloten. Een groot deel van de infrastructuur is verwoest.

Voor meer info over Burkina Faso, zie: https://www.weekvangebed.nl/hebgodlief-enjenaastealsjezelf.

Christenvervolging

Christelijke kerken zijn vaak het nadrukkelijke doelwit van jihadistisch geweld. Vele priesters, predikanten en kerkelijk werkers werden gedood tijdens vieringen. Anderen worden gegijzeld. In Burkina Faso en andere landen in de Sahel-regio neemt de vervolging van christenen steeds grotere proporties aan. Vanwege het terrorisme in Burkina Faso zijn veel kerken in het noorden, oosten en noordwesten gesloten. Op plaatsen waar erediensten nog wel doorgaan, moet dit gebeuren onder strenge politiebewaking en moeten vieringen vanwege de veiligheid vaak worden ingekort. Ook in Nigeria, dat dicht bij Burkina Faso ligt, gaat de vervolging van christenen door en moeten we momenteel spreken van een etnische zuivering. Vlak voor nieuwjaar vond er opnieuw een reeks aanslagen plaats die aan velen het leven hebben gekost. De christenen die de bidweek hebben voorbereid schrijven zelf dat zij hun werk ervaren hebben als “een weg van oecumenische bekering”. Wanneer je leven moet in een context van constante dreiging en terreur, dan wordt het liefdesgebod een opgave. Toch leerde Jezus aan zijn leerlingen om ook de vijand lief te hebben. Jezus toonde ons dat er altijd een weg is naar vrede en verzoening. Tijdens deze bidweek zullen we bijzondere aandacht besteden aan de moeilijke situatie in Burkina Faso en de Sahel-regio. Ook wij mogen de weg gaan van oecumenische bekering en ons verdiepen in de vrede die Christus brengt, die alleen bewandeld kan worden door de weg van de liefde te gaan, de liefde die het kwade overwint.

De weg van de liefde

Deken Henk Laridon, voorzitter van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen, heeft een mooi artikel geschreven over de bidweek. Daarin benadrukt hij hoezeer de liefde hoort tot het DNA van het christelijk geloof. De parabel van de barmhartige Samaritaan confronteert ons met de vraag: hoe heb ik liefde betoond aan mijn naaste? “God is liefde”, schrijft Henk Laridon, “en de liefde van Christus brengt ons in eenheid samen”. In het evangelie van Johannes lezen we: ‘God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh 3:16). En in Johannes 13:35 lezen we: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’. Liefde is een opdracht, een roeping voor iedere christen. De kerkvaders zagen de herberg uit de parabel van de barmhartige Samaritaan als een beeld voor de kerk: zoals de Samaritaan de gewonde man naar de herberg bracht, zo vertrouwt Christus de gewonden en behoeftigen in deze wereld toe aan de kerk, om ze te helen en te genezen:

“Veel vroegchristelijke auteurs, zoals Origines, Clemens van Alexandrië en Augustinus, zagen in de parabel van Lc. 10 het heilsplan van God voor de wereld. In de reiziger (van Jeruzalem naar Jericho) zagen ze Adam (of de mensheid), neerdalend van het paradijs naar de aarde, ten prooi aan vijandige aardse krachten. Ze zagen Christus zelf als de Samaritaan, die, bewogen door medelijden, de man te hulp komt en zijn wonden verzorgt. In de herberg zagen ze de Kerk. De belofte van de man om terug te komen was voor hen dan beeld voor de beloofde terugkomst van de Heer. De christenen zijn geroepen om, zoals Christus, lief te hebben, zoals de Barmhartige Samaritaan deed, met bijstand aan hen die in nood zijn, van welke religieuze, etnische of sociale afkomst zij ook zijn. Dat is echte naastenliefde. Mogen onze kerken herbergen zijn, waarin allen goed ontvangen en verzorgd worden. Naastenliefde verenigt mensen. Ook de christenen uit andere kerken zijn onze naasten of kunnen het worden. Tijdens de Oecumenische bidweek willen we ons ook in gebed verenigen.” (Henk Laridon, Voor het hele artikel, zie: Waarover gaat de bidweek voor de eenheid van de christenen?)

Vieringen in Brugge

De oecumenische studie- en werkgroep nodigt u van harte uit voor de afsluitende vespersviering in de St.-Salvatorskathedraal op zondag 21 januari om 16.00u, die dit jaar georganiseerd wordt door de protestantse gemeenschap. Ook Mgr. Lode Aerts en de voorgangers van de verschillende Brugse kerken werken mee; de muzikale begeleiding gebeurt door Ignace Michiels en het protestants koor onder leiding van dirigent Arnaud Devos. Tijdens deze viering zal er gecollecteerd worden voor Open Doors. Open Doors komt op voor christenen die omwille van hun geloof worden vervolgd en steunt hen door Bijbels ter beschikking te stellen en traumahulp aan te bieden. Open Doors is ook actief in de Sahel-regio. Voor meer info: https://www.opendoors.nl/.

Overige vieringen in het kader van de bidweek:

Op zondag 14 januari om 19.30 u. in het Schuttershof, Boogschutterslaan 41, Sint-Kruis Brugge: provinciale aanbiddingsavond; een initiatief van het Gebedsplatform van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, Compassion International, CrossRoad Church en Pinkstergemeente De Kruispoort.

Op vrijdag 19 januari om 20.00 u. in de kapel naast de Christus-Koningkerk in de Gerard Davidstraat 2: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 20 januari om 18.00 u. in de Orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Oecumenische vesperdienst met Artoklasia (zegening van de vijf broden).

Op zondag 28 januari om 10.00 u. in ’t Keerske (St.-Pieterskapel), Keersstraat 1: gezamenlijke viering van de protestantse en Anglicaanse gemeenschap.

Kijk voor meer informatie ook eens op de weblog van vzw Oecumene https://kerkeninbrugge.wordpress.com of op de facebookpagina van Brugse Kerken delen licht.

Ds. Jannica de Prenter

Wij gebruiken cookies om u als bezoeker de best mogelijke gebruikerservaring te geven op onze site. Bij het verder surfen gaat u hiermee akkoord.  Meer info